Newsletter
Careers

Karya Antrepo arşivleri - Karya Antrepo ve Lojistik

16487-1.jpg

Gümrük antreposu, gümrük mevzuatına tabi eşyaların belirli koşullar altında gümrük gözetiminde saklandığı yerlerdir. İthal etmek istediğiniz eşyanın Türkiye’ye gelmesi durumunda, bazen ithalat işlemlerini ertelemek veya diğer prosedürleri tamamlamak için bir süre beklemek isteyebilirsiniz. Bu tür durumlarda, eşyanızı gümrük antreposuna yerleştirebilirsiniz.

Örneğin:

 • Gümrük vergilerini ödemeyi ertelemek isteyebilirsiniz, böylece eşyanız serbest dolaşıma alındığında vergileri ödersiniz.
 • İthalat için gereken izin belgesini almak için ek süreye ihtiyacınız olabilir.
 • Eşyanızın hatalı veya eksik olduğunu fark edebilir ve düzeltmeleri yapmadan önce eşyayı geri iade etmek isteyebilirsiniz.
 • Eşyanızı ithalat işlemlerini tamamlamadan önce depolama, paketleme ve etiketleme gibi işlemlere tabi tutmak isteyebilirsiniz.

Gümrük antreposu, bu tür durumlar için gümrük gözetimi altında eşyanın saklandığı yerlerdir. İşletme sahibine “antrepo işleticisi” denir ve eşyanın gümrük beyanını yapacak kişiye veya bu kişinin haklarını devredeceği kişiye “kullanıcı” adı verilir.


karya-slide-01-1200x518.jpg

Antrepo; gümrük mevzuatına tabi olan eşyaların gümrük denetimi altında muhafaza edildiği ve ilgili dış ticaret işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli prosedürlerin uygulandığı bir depo türüdür. Eşyanın antrepoya yerleştirilmesi durumunda, muhafaza süresinde sınırlama olmaksızın saklanabilir ve bu süre boyunca vergi ödeme zorunluluğu olmayan bir gümrük rejimidir.

Antrepo Çeşitleri Antrepolar, yalnızca antrepo işletmecisinin kendi eşyasını muhafaza edebildiği “özel” antrepolar ve herkes tarafından kullanılabilen “genel” antrepolar olmak üzere iki türdedir. Eşyanın muhafaza edilmesi karşılığında antrepo işletmesiyle yapılan anlaşmaya “ardiye ücreti” denir; bu ücretin belirlenmesinde süre, hacim, nitelik ve benzeri faktörler önemlidir.

Başka bir kullanımı da ithalatçı pozisyonundaki bir firma için geçerlidir. Üçüncü ülke menşeli bir malı topluluk dışından ithal ederken, malın tamamını ülkeye sokarak tüm ithalat vergilerini ödemek istemiyorsa, malları bir gümrük antreposuna yerleştirerek sadece malın bulunduğu süre için ardiye masrafı öder. Malları iç pazarda satıldıkça, parti parti antrepodan çıkarır ve her parti mal için ithalat vergisini öder.

Antrepo Türleri Antrepolar; gümrük denetimi altındaki eşyanın veya belirli durumlarda ihraç edilen eşyanın yerleştirildiği genel ve özel antrepolar olarak ikiye ayrılır:

 1. Genel Antrepo: Eşyanın yerleştirilmesi için herkes tarafından kullanılabilen gümrük antrepolarıdır. Genel antrepolar A, B, F türlerinde olabilir ve bu türler arasında ayrılır.
  • A tipi Antrepo: İşletmeci, stok kayıtlarını tutar ve antrepoya yerleştirilen eşyada herhangi bir eksiklik olduğunda gümrük vergilerini ödemekle sorumludur. Bu, genel antrepo tipidir.
  • B tipi Antrepo: Antrepoya yerleştirilen eşyadan sorumlu kullanıcı, Gümrük Kanunu’nun 97. maddesi uyarınca antrepo beyannamesini veren kişidir. Antrepo işletmecisinin sorumluluğu daha sınırlıdır ve antrepo sadece kiralanır. Stok kayıtları tutulmadığı için beyanname ve belgeler gümrük denetiminde belirleyici olur.
 2. Özel Antrepo: Sadece antrepo işletmecisine ait eşyanın yerleştirilebileceği gümrük antrepolarıdır. Özel antrepolar C, D, E türlerinde olabilir ve bu türler arasında ayrılır.
  • C tipi Antrepo: İşletmeci ve kullanıcı aynı kişi olduğu için antrepoya yerleştirilen eşyadan bu kişi sorumludur. Bu, özel antrepo türüdür.
  • D tipi Antrepo: İşletmeci ve kullanıcı aynı kişi olduğu ve Gümrük Kanunu’nun 104. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işlendiği özel antrepo türüdür. Eşyanın antrepoya yerleştirildiği tarihteki değere dayalı olarak vergiler hesaplanır, böylece eşya kolaylaştırılmış bir şekilde serbest dolaşıma sokulabilir.
  • E tipi Antrepo: İşletmeci ve kullanıcı aynı kişi olduğu ve Gümrük Kanunu’nun 93. maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlendiği özel antrepo türüdür. İzin sahibinin depolama yeri antrepo olarak kabul edildiği veya depolama yeri olmasa bile, eşyaya antrepo rejimi uygulanır.